داود نعیمی

عضو موظف هیات مدیره

ناصر قاسمی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره